اسپارا

آسایش در سایه ی

تامین امنیت فیزیکی و آرامش روانی مشتریان بر پایه خلاقیت،
مسئولیت پذیری و حمایت دائمی

تاریخچه برند

ارتش شاهنشاهی هخامنشی و هسته اصلی آن سلحشوران ایرانی بودند، یکی از هسته های پیاده نظام پارسی داتابام بود، داتابام یا جوخه ده نفری کوچکترین واحد پیاده نظام بود. داتاپاتیس یا سرجوخه ده نفری در جلوی ستون قرار می گرفت و یک سپر منقش و بیضوی شکلی حمل می کرد به نام اسپارا.
اسپارا مانند دیواری در جلوی ستون از آنها و نیزه داران و شمشیر زنان محافظت می کرد و نقش مهمی در ارتش پارسی باستان داشت. نام اسپارا برگرفته از سپر سربازان ارتش هخامنشیان است.