اسپارا، کرانه آسایش

فنس الکتریکی هوشمند اسپارا، محصولی از شرکت ایمن حصار پویا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺮﮐﺖ APS انگلستان اوﻟﯿﻦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ هوشمند در اﯾﺮان می باشد.

Untitled1

ELECTRIC FENCE

سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند ، فنس الکتریکی یکی از قوی ترین و پیشرفته ترین سیستم های صد در صد بازدارنده در برابر ورود غیر مجاز و شناسایی محل مورد تعارض شناخته شده است. این سیستم هوشمند جهت حفاظت از اماکن مختلف نظیر کارخانجات، کارگاه ها، باغ، ویلا و مجتمع های مسکونی مورد استقبال قرار گرفته است.این سیستم تمامی استاندارهای جهانی و مجوزهای مورد نیاز داخل ایران و تاییدیه ضمنی نیرو انتظامی دارا می باشد و نیاز به دریافت مجوز نخواهید داشت.

آسایش در سایه امنیت

اسپارا با اتکا به دانش متخصصان داخلی و بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا، تمام مراحل مربوط به طراحی، ساخت و نصب سیستم هوشمند، حصار الکتریکی را به شکلی مطلوب و موثر برای شرکت های دولتی، خصوصی و باغ و ویلاهای شخصی انجام می دهد.

پروژه ها

ﻣﺠـــﺮی ﭘﺮوژ هﻫـــﺎی ﻣﺘﻌـــﺪد در وزارت ﺧﺎنه ﻫـــﺎی ﻧﻔـــﺖ، ﻧﯿـــﺮو و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ

فنس الکتریکی هوشمند اسپارا جایگزینی مناسب برای سیستم های حفاظت پیرامونی سنتی از قبیل، شاخ گوزنی، نرده، دیوار و غیره می باشد که می‌تواند به صورت یک فنس مستقل یا به ‌عنوان حفاظی مکمل کنار حصار توری، نرده یا دیوارهای ارزان قیمت و یا نصب بر روی دیوار، به کار رود.

سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند اسپارا
سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند اسپارا
سنسورهای حفاظت پیرامونی
سیستم های حفاظت پیرامونی

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﭙﺎرا